Vyhlásenie o ochrane súkromia - Klienti

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste klientom eŠaty s.r.o. eŠaty s.r.o. je spoločnosť, ktorá vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania vášho zmluvného vzťahu s eŠaty s.r.o.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25. mája 2018.

Typy osobných údajov

Spracovávame nasledujúce osobné údaje:

 • Osobné kontaktné údaje - napríklad vaše meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie písomností, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, akademický titul.
 • Kontaktné údaje - napríklad e-mailová adresa a telefónne číslo.
 • Zmluvné údaje - napríklad obsah zmluvy uzatvorenej s našou spoločnosťou, vrátane všetkých jej dodatkov a rozsahu poskytovaných služieb.§ Poskytnuté služby a produkty - produkty a služby.
 • Poskytnuté služby a produkty - produkty a služby.
 • Platobné informácie - ako napr. číslo bankového účtu a výška spoplatnených služieb, produktov.
 • Údaje o korešpondencii a komunikácii - napríklad e-mailová, poštová korešpondencia.

Účely a ciele spracúvania údajov

Spoločnosť eŠaty s.r.o. ako prevádzkovateľ bude spracovávať vaše údaje na nasledovné účely:

 • Klientská administratíva - Vedieme záznamy o všetkých našich zákazníkoch a ich službách z titulu skvalitňovania služieb a zefektívňovania procesov. Na základe analýzy našich záznamov tiež robíme strategické rozhodnutia o ponukách pre našich zákazníkov.
 • Dane a účtovníctvo - Z účelom plnenia povinností vyplývajúcich z daňového zákona a iných predpisov spojených finančným plnením sme povinní spracovávať určité osobné údaje.
 • Riešenie sporov, sťažností - Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností alebo právnych postupov alebo ak máme podozrenie z priestupku, ktoré by sme chceli ďalej skúmať.
 • Dodržiavanie zákona - Možno budeme musieť spracovávať vaše osobné údaje, aby sme dodržiavali zákon (napr. vybavovanie bezpečnostných dožiadaní od vládnych orgánov) alebo aby sme vyhoveli súdnemu príkazu.
 • Marketingové súhlasy - Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitných súhlasov, ktoré si od vás vopred vyžiadame.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom

Prevádzkovateľ môže zdieľať vaše údaje s tretími stranami za nasledovných okolností:

 • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretími stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb alebo našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb. V takýchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať vaše osobné údaje len na účely opísané vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi;
 • K osobným údajom budú mať prístup oprávnené osoby, ako napríklad právni zástupcovia, audítori a daňoví poradcovia. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je táto osoba viazaná povinnosťou mlčanlivosti;
 • Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s našimi dodávateľmi alebo klientmi, daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.
 • K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas potrebný pre naplnenie účelu ich spracovania a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas tohto vzťahu, akonáhle už nebudú potrebné. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr v zákonom určenej lehote po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ príslušná legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Pokiaľ ide o naše zálohy dát, vaše údaje vymažeme aj zo zálohových úložísk, avšak len ak a keď sa záloha dostane na obnovu, podľa našich pravidiel retencie, BCM a DRP. Ak sa záloha podľa zálohovacích pravidiel dostane na vymazanie, vaše údaje vymažeme úplne.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Budú vaše osobné údaje prenášané do inej krajiny?

Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny.

Budete predmetom automatizovaného rozhodovania?

Vaše osobné údaje nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní.

Vaše práva

Je dôležité, aby ste chápali, že ide o vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, a že chceme, aby ste s tým boli oboznámení. Aj keď na spracovanie vašich osobných údajov nebudeme potrebovať vaše povolenie, v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte veľa práv. Všetky vaše práva vyplývajúce z osobitných právnych predpisov nájdete v dokumente: Informácia o právach dotknutej osoby.

Ako sa môžete informovať, sťažovať ohľadom používania vašich údajov alebo ako si uplatníte svoje práva?

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese info@esaty.sk, alebo písomne na adrese eŠaty s.r.o., Námestie SNP 2, Obchodná 6, Bratislava, Slovenská republika, Slovenská republika a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na Dozorný orgán ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk.